Salmon on charcoals
Salmon on charcoals
210 g
Salmon fillet, tar-tar sauce, lemon
239 ₴